de Ezelsköp lengel
Bezoekers

   Bezoekers

   Bezoeker online

FAQ

Sluiten  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

C.V. “de Ezelsköp Lengel.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bestuursverkiezing
Artikel 1 :

Bestuursverkiezing vindt plaats in de voorjaarsvergadering.
Uitsluitend leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur.
Zij dienen dit schriftelijk te doen bij de secretaris tot 3 x 24 uur voor de aanvang van de vergadering. Om gekozen te worden is een meerderheid van stemmen vereist. Zijn er niet meer kandidaten als er vacatures zijn dan dient de kandidaat geacht gekozen te zijn.

Artikel 2 :

Tussentijds opengevallen plaatsen kunnen worden aangevuld in een na het ontstaan der vacature te houden Algemene Ledenvergadering.
Hij, die alsdan wordt gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop degene wiens opvolger hij is, moest aftreden.

DE VOORZITTER
Artikel 3 :

De voorzitter belegt en leidt alle leden-en bestuursvergaderingen. Hij houdt toezicht op de juiste uitvoering van de besluiten genomen op de bestuurs-en algemene ledenvergaderingen. Hij houdt zich op de hoogte van de werkzaamheden van de commissies. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij tekent alle belangrijke, bindende en uitgaande bescheiden en goedgekeurde notulen van bestuurs-en algemene leden vergaderingen. Bij ontstentenis of afwezigheid wordt hij in al zijn werkzaamheden vervangen door de vice-voorzitter of bij diens ontstentenis door de secretaris.

DE SECRETARIS
Artikel 4 :

De secretaris is belast met :

a. het voorbereiden en het oproepen van vergaderingen. De oproepingen dienen vergezeld te gaan van een agenda, waarin de te behandelen punten duidelijk worden toegelicht;
b. het opstellen van notulen, verslagen, rapporten en de zorg voor de algemene correspondentie;
c. het beheer van het archief;
d. het bijhouden van een ledenregister, die hij doorgeeft aan de penningmeester;
e. het medeondertekenen van alle belangrijke, bindende en uitgaande bescheiden en goedgekeurde notulen van bestuurs-en algemene ledenvergaderingen;
f. het aanleggen van een fotoverzameling betreffende de vastenavondviering en andere folkloristische feesten en gebruiken
g. het uitbrengen van een jaarverslag op de Algemene ledenvergadering.


DE PENNINGMEESTER
Artikel 5 :


De penningmeester is :
a. belast met de financiële administratie en het beheer van alle geldmiddelen waarvoor hij verantwoording is verschuldigd aan het bestuur en Algemene Ledenvergadering ;
b. belast met de inning van de contributie aan de hand van de ledenlijst, bijdragen en andere baten;
c. verplicht zijn boeken en bescheiden te doen controleren door een benoemde kascontrolecommissie;
d. verplicht verslag uit te brengen in de Algemene Ledenvergadering over het financiële beheer van het afgelopen jaar en dient tevens namens het bestuur een begroting in voor het lopende jaar; betalingen uit de verenigingskas moeten geschieden door middel van een kwitantie;
            het kasgeld mag in de regel ten hoogste € 500,-- bedragen. Grotere bedragen moeten     
            worden gestort op de bankrekening van de vereniging.
e. Is verplicht het bestuur regelmatig in te lichten omtrent de financiële toestand, het verloop van de ontvangen contributie en betaling van de schulden;

De penningmeester wordt bij afwezigheid vervangen voor de 2e penningmeester.

SCHORSING EN ONTSLAG
Artikel 6 :

Leden kunnen worden geschorst of ontslagen bij wangedrag of niet behoorlijk uitoefenen van hun functies.
Het bestuur schorst of ontslaat het bedoelde lid indien het voorstel met een meerderheid wordt aangenomen in een Algemene Ledenvergadering.

VERGADERINGEN
Artikel 7 :

De oproepen ter vergadering geschieden door de secretaris uiterlijk veertien dagen voordien, spoedeisende gevallen uitgezonderd. De oproepingen gaan vergezeld van een omschreven agenda. Alleen de agendapunten worden behandeld. Het bestuur is bevoegd de volgorde van de agenda te wijzigen c.q. aan te vullen indien de vergadering daartoe geen bezwaren maakt. Het bestuur is bevoegd niet-leden als gast ter vergadering uit te nodigen.

Artikel 8 :

De voorzitter heeft het recht tijdens de vergaderingen de beraadslagingen te doen beëindigen, indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te doen hervatten zo een/derde van de ter vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maken.

 

GELDMIDDELEN
Artikel  9 :

a. De contributie voor de leden wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.
b. De jaarlijkse bijdrage door de begunstigende leden ( donateurs ) bedraagt minimaal een bedrag welke is vastgesteld op een voorgaande ledenvergadering  zonder dat daaraan door hen voorwaarden kunnen worden verbonden.
c. Ereleden zijn vrij van contributie of bijdrage, doch zijn vrij in het verstrekken van een gift.
d. De contributie of bijdrage dient voor de conclaafvergadering voor het betreffende seizoen in handen worden gesteld van de penningmeester of worden overgeschreven op de bankrekening van de vereniging.

Artikel 10 :

a. Het bestuur kan besluiten dat entreegelden zullen worden geheven bij de door de vereniging georganiseerde festiviteiten.
b. De entreegelden zullen in de voorafgaande Algemene vergadering worden vastgesteld.

Artikel 11 :

Het bestuur is bevoegd om:
a. aspirant-leden tot een bepaalde bijdrage te verplichten;
b. bij verstrekking van uniformkleding een waarborgsom te doen heffen.

PROTOCOL
Artikel 12 :

Voor het ceremonieel van de carnavalsviering houdt ieder lid zich aan het “PROTOCOL”,dat door het bestuur afzonderlijk wordt omschreven.

COMMISSIES
Artikel 13 :

Teneinde de carnavalsviering, voor zover dit de taak is van de vereniging, zo goed mogelijk voor te bereiden en te doen verlopen, alsmede de rekwisieten zo goed mogelijk te beheren, kan het bestuur commissies in het leven roepen, welke, onder goedkeuring van het bestuur, plannen uitwerken en deze realiseren. Elk dezer commissievergaderingen wordt bijgewoond door een bestuurslid die de uitgewerkte plannen ter goedkeuring aan het bestuur voorlegt.

Artikel 14 :

Er kunnen zijn:
a. een commissie van protocol, het bestuur van de vereniging met de voorzitter van Raad van Elf;
b. een kascommissie onder leiding van de penningmeester;
c. een technische commissie.
d. een commissie public-relations.
e. een financiële commissie.
f. een commissie van Twee.
g. een commissie Senator.
h. een presentatie commissie.
i. een commissie donateursactie.
j. een commissie Ezelsorde.
k. een commissie papieractie.
l. een commissie jeugdcarnaval.
m. een commissie zaalversiering.
n. een commissie tent.
o. een commissie boekje.


Artikel 15:

In onderling overleg verzoeken de voorzitters der commissies minstens drie leden om in één der in artikel 14 genoemde commissies zitting te nemen.
De voorzitter van de Raad van Elf maakt als zodanig deel uit van de commissie van protocol. Elke commissie verzekert zich van de nodige medewerking van deskundigen, die lid van de vereniging moeten zijn.

Artikel 16:

Elke commissie wijst uit haar midden een secretaris aan, die uiterlijk 7 dagen na elke commissiebijeenkomst bij de secretaris der vereniging rapport indient van de besluiten en plannen der commissie en eventueel de motivering ervan met overlegging van een kostenbegroting.

Artikel 17:

De commissies vergaderen zo vaak als nodig is. Het bestuur dient voor elke
commissiebijeenkomst een uitnodiging te ontvangen.

COMMISSIE VAN PROTOCOL

Artikel 18:

De commissie van protocol zorgt voor de handhaving van de gebruiken en tradities der carnavalsvereniging en heeft in het bijzonder tot taak;
a. het vaststellen van de wijze waarop Prins Carnaval in Lengel zal worden ontvangen
b. de regeling en ontvangst van de Prins bij pronkzittingen en carnavalsavonden;
c. de regeling van de sluitingsplechtigheid;
d. het redigeren van perscommuniqués, welke worden doorgegeven aan de secretaris van de vereniging.

 

TECHNISCHE COMMISSIE

Artikel 19:

De technische commissie heeft tot taak;
a. het concipiëren, technisch uitwerken, uitvoeren en doen uitvoeren van ideeën betreffende de carnavalsviering, zoals het bestuur meent deze te moeten organiseren. Zij verzamelt hiervoor aantekeningen en legt zo mogelijk een bibliotheek aan;
b. het technisch artistiek uitwerken of doen uitwerken van ideeën welke op inactief van een der commissies of door het bestuur aan haar worden voorgelegd;
c. het uitwerken van ideeën voor de prinsenpresentatie op de pronkzitting in januari.


FINANCIëLE COMMISSIE

Artikel 20:

De financiële commissie heeft tot taak;
a. zoveel mogelijk donateurs te winnen;
b. verenigingen, instellingen, bedrijven, zakenlieden en anderen te bewegen tot het geven van vaste bedragen;
c. middelen te beramen om de jaarlijkse inkomsten te verhogen;
d. aan de hand van de ingediende begroting der commissies, binnen de grens van de mogelijkheden, voor 1 september van elk jaar op te stellen een volledige begroting van inkomsten en uitgaven voor de viering van het eerstvolgende carnaval volgens de doeleinden der vereniging.

KASCOMMISSIE

Artikel 20a:

Deze commissie wordt op de Algemene Voorjaarsvergadering benoemd uit de leden, tenminste 3, waarvan geen bestuurslid.
Van deze commissie treedt elk jaar een lid af en wordt op iedere Algemene Voorjaarsvergadering een nieuw lid benoemd.
Deze commissie brengt op de Algemene Voorjaarsvergadering mondeling of schriftelijk verslag uit van haar bevindingen van het financiële beheer van de penningmeester.

RAAD VAN ELF

Artikel 21:

Het bestuur stelt elk jaar in de Conclaafvergadering de Raad van Elf voor het komend jaar samen uit leden. Het stelt deze Raad voor op de Conclaafvergadering.
Over personen van de Raad van Elf wordt niet gedebatteerd.


Artikel 22:

De Raad van Elf kiest direct na goedkeuring van zijn samenstelling op de Conclaafvergadering een voorzitter.

Artikel 23:

Het bestuur geeft aan de Raad van Elf een of meerdere taken.

Artikel 24:

Alle vergaderingen, benoemingen en besluiten van de Raad van Elf vallen onder de Statuten en het Huishoudelijk reglement der vereniging.


DE PRINS EN ZIJN GEVOLG

Artikel 25:

Een kandidaat-prins zal worden aangezocht door de Commissie van TWEE.
De Commissie van TWEE bestaat uit de Voorzitter en de Secretaris van CV.”de Ezelsköp”.
De Commissie van TWEE stelt een lijst op van de mogelijke kandidaat-prinsen.
Deze lijst dient volgens de navolgende rangorde te worden opgesteld;
a. leden die zich schriftelijk hebben gesteld vòòr 1 juni volgorde van binnenkomst bij het secretariaat;
b. leden hebben voorrang boven niet leden;
c. niet-leden, geboren en/of getogen in Lengel hebben voorrang op andere niet-leden;
De kandidaat-prins dient door de Commissie van TWEE bekend te worden gemaakt met de doelstellingen en gebruiken van CV.”de Ezelsköp”.
Na aanvaarding van het kandidaat-prinsschap dient hij, als hij dit al niet is, lid te worden van CV”de Ezelsköp”.
De kandidaat-prins zal zelf een lijst opstellen van mogelijke kandidaat-adjudanten en Hofdames. De Commissie van TWEE zal vervolgens deze kandidaten benaderen voor genoemde functies.

Tijdens de conclaafvergadering zal worden bekend gemaakt dat CV “de Ezelsköp”een nieuwe prins heeft. Na de conclaafvergadering kan de Commissie van TWEE de hulp inroepen van de President en de Voorzitter van de Raad van Elf.

Geheimhouding is voor alle betrokkenen verplicht.

Artikel 26:

Tot het Gevolg van de Prins behoren:
a. de Raad van Elf;
b. twee door de Prins te benoemen Adjudanten;
c. twee Hofdames;
De leden van het Gevolg zijn verplicht de Prins in zijn taak, zoals die door de commissie van Protocol in overleg met de Prins is geregeld, overal bij te staan.

ONDERSCHEIDINGEN

Artikel 27:

Zij, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken of hebben gemaakt kunnen worden onderscheiden met:
a. een onderscheiding welke door de Prins ter beschikking wordt gesteld volgens een jaarlijks op te maken lijst door de Prins en commissie van Protocol;
b. de Ezelsköp-orde, welke jaarlijks aan 1 persoon wordt uitgereikt op voordracht van een door het bestuur te benoemen commissie.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 28:

a. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der Statuten en van het Huishoudelijk reglement alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte regels en bepalingen te kennen.
b. Ieder lid is verplicht op vergaderingen, bijeenkomsten, pronkzittingen, carnavalsavonden etc. stipte orde en regelmatigheid te betrachten en zich in alles aan de leiding te onderwerpen.
c. Ieder geüniformeerd lid is verplicht het voorgeschreven tenue te dragen.

Artikel 29:

Ieder bestuurslid, die zich niet meer herkiesbaar stelt of niet herkozen wordt, is verplicht de onder zijn berusting verkerende voorwerpen, bescheiden en stukken der vereniging, ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 14 dagen, in goede staat aan zijn opvolger of aan het bestuur over te dragen.

Artikel 30:

Begunstigde leden (donateurs) en ereleden kunnen nimmer als bestuurslid worden voorgesteld of gekozen.


Creatie datum :05/12/2011 @ 00:29Laatste wijziging :05/12/2011 @ 00:29Print deze pagina  Hyperlink

Kalender
^ Boven ^